សេវាកម្ម

1. សេវាកម្មដែលយើងផ្តល់ជូន

ផ្តល់សេវាកម្ម OEM និង ODM ។
ផ្តល់សេវាកម្ម FAT ។
ផ្តល់សេវាកម្មទៅមើលរោងចក្រ។
ផ្តល់សេវាកម្មគ្រឿងបន្លាស់។
ផ្តល់សេវាធានាឧបករណ៍។

2. សេវាកម្មវិជ្ជាជីវៈ

ផ្តល់សេវាកម្ម OEM និង ODM ។
ផ្តល់សេវាកម្ម FAT ។
ផ្តល់សេវាកម្មទៅមើលរោងចក្រ។
ផ្តល់សេវាកម្មគ្រឿងបន្លាស់។
ផ្តល់សេវាធានាឧបករណ៍។

service